Formació

Formació a distància

Els programes d’estudis que l’ECBT ofereix es realitzen en la modalitat a distància: els alumnes porten a terme els seus estudis sense haver de desplaçar-se. Això permet combinar els estudis bíblics amb les responsabilitats familiars, laborals i eclesials. També permet que l’alumne realitzi els seus aprenentatges dins del context en que ha d’aplicar-los, i que a mesura que progressa en el seus estudis els seus aprenentatges puguin ser útils a la seva església local.
No és educació per correspondència, perquè l’aprenentatge incorpora els recursos de la formació presencial a través d’internet: discussions, treballs en grup, tutoria, entre altres, però sense l’exigència d’un horari concret de realització, de manera asincrònica.

Formació integral

La nostra voluntat es oferir una formació integral, que abasti tant els continguts acadèmics, com l’experiència pràctica i la maduresa cristiana.
Una bona formació bíblico-teològica és necessària per poder traçar rectament la Paraula de veritat (2Tm 2:15), per estar preparats per a una defensa davant qualsevol que demani raó de l’esperança que hi ha en nosaltres (1Pe 3:15), per combatre per la fe que ha estat donada als sants una vegada per sempre (Jd 1:3). També és necessari exercitar una capacitat reflexiva (2Tm 2:7).
Cal, doncs, que l’aprenentatge sigui útil, pràctic, i que el que s’aprengui s’incorpori al nostre ésser (2Tm 3:16-17). Tot aprenentatge ha de tenir un propòsit pràctic, s’ha d’aprendre a fer, i per això cal aprendre fent.
Pel que fa a la maduresa cristiana, l’aspecte espiritual de l’aprenentatge, l’objectiu a assolir és que porti a servir Déu, servint els altres segons el do que cadascú ha rebut, com a bon administrador de la diversiforme gràcia de Déu, i això vol dir fer-ho tot espiritualment: “Si algú parla, com a oracles de Déu; si algú serveix, com amb la força que Déu proveeix, a fi que en totes les coses Déu sigui glorificat per Jesu-Crist” (1Pe 4:10-11). Entre altres característiques necessàries, destaquem la fidelitat i la idoneïtat (2Tm 2:2), de les que parla Pau a Timoteu. El mot fidelitat emfasitza la relació del creient amb el seu Senyor, mentre que idoneïtat emfasitza la formació de la imatge de Crist en nosaltres. Això ho il·lustra l’apòstol amb un seguit d’exemples. El del soldat, indicant que cal estar preparat per suportat afliccions en el servei al Senyor. L’exemple de l’atleta, indicant que cal actuar sempre d’acord les regles establertes en la Paraula de Déu. El del pagès, indicant que ens cal treballar esforçadament abans de poder veure cap resultat.

Formació Modular

Reconeixent que la necessitat de formació és diferent per a cada persona segons el discerniment del do que ha rebut i la seva àrea de ministeri, i que la disponibilitat de temps és variable entre les persones i al llarg del temps, hem estructurat els estudis per mòduls. Un cop superat el primer cicle, s’ofereix la possibilitat de complementar-lo amb estudis de segon cicle, amb assignatures concretes o segons àrees de ministeri. Així com un cop superat un segon cicle, es pot complementar amb tercer cicle estructurat de la mateixa manera. D’aquesta manera l’alumne pot anar assolint fites concretes, i sempre por anar complementant la seva formació al llarg del temps.