El crèdit

El crèdit és la unitat de valoració de l’activitat acadèmica, que inclou els ensenyaments teòrics i pràctics, així com unes altres activitats acadèmics dirigides i el volum de treball que l’estudiant ha de realitzar per aconseguir els objectius educatius. Això inclou treballs pràctics, seminaris, períodes de pràctiques, treball de camp, treball personal, temps de preparació de les proves d’avaluació i la seva realització.

El crèdit, seguint les directius europees, s’estableix en 25 hores de volum de treball. El volum de treball per a un estudiant dedicat a temps complert al llarg d’un curs acadèmic s’estableix en 60 crèdits, el que equival a 43 setmanes per any, amb una càrrega de treball de 35 hores per setmana.