Sistema de qualificació

El treball que l’estudiant realitza al llarg de cada assignatura s’avalua d’una manera continuada pel tutor encarregat de l’assignatura, segons el següent criteri:

A: Qualificació molt bona B: Qualificació bona
C: Qualificació baixa
D: Qualificació molt baixa.

Aquesta avaluació continuada es complementa amb una avaluació final, seguint el mateixos criteris de la continuada.

Les qualificacions finals inclouran aquests dos tipus d’avaluació, d’acord amb el següent quadre: