Assignatures

ESTUDIS BÀSICS

Bíblia

B.01 INTRODUCCIÓ A L'ANTIC TESTAMENT

(8 crèdits)
Aproximació general al text de l’Antic Testament, que inclou la seva lectura, l’estudi inicial dels aspectes introductoris de cada llibre (paternitat, data, propòsit, esquema), i la consideració del més destacat del seu contingut.

B.02 INTRODUCCIÓ AL NOU TESTAMENT

(7 crèdits)
Aproximació general al text del Nou Testament, que inclou la seva lectura, l’estudi dels aspectes introductoris de cada llibre (paternitat, data, propòsit, esquema), i la consideració del més destacat del seu contingut.

B.14 HERMENÈUTICA I

(8 crèdits)
Estudi dels principis generals que cal tenir en compte per analitzar, comprendre i interpretar correctament les Sagrades Escriptures. Així com la seva aplicació pràctica en passatges bíblics concrets.

Doctrina

D.01 SÍNTESI BÍBLICA

(6 crèdits)
Aproximació a les grans doctrines de les Escriptures, des d’una perspectiva fonamental i dispensacional.

Servei Cristià

01 EVANGELISME PERSONAL

(4 crèdits)
Descripció del que significa l’obra personal de presentació de l’Evangeli, així com les seves implicacions, i com dur-la a terme.

S.04 VIDA CRISTIANA

(5 crèdits)
Estudi dels aspectes bàsics de la vida cristiana, que inclou la consideració dels conceptes bíblics fonamentals i certes responsabilitats personals, així com alguns problemes pràctics que es donen en la vida cristiana.

S.05 PREGÀRIA

(4 crèdits)
Examen de les pregàries al llarg de la Bíblia, així com certes consideracions sobre el que és la pregària, i com es duu a terme.

Pràcticum

P.01 METODOLOGIA D'ESTUDI APLICADA A L'ENSENYAMENT BÍBLICA A DISTÀNCIA

(4 crèdits)
Consideració dels aspectes que l’estudiant a distància ha de tenir present per portar a terme un estudi profitós. És prèvia a qualsevol altra assignatura, i és del tot pràctica.​

P.04 PRÀCTIQUES I

(6 crèdits)
Pràctiques en col·laboració amb l’Església local, relacionades amb l’Evangelisme personal, i la resta d’assignatures del curs bàsic.

P.06 RECURSOS BÍBLICS I

(4 crèdits)
Descripció de les eines bàsiques impreses que són necessàries per l’estudi bíblic, i com es fan servir.

ESTUDIS SECUNDARIS

Bíblia

B.03 PENTATEUC

(4 crèdits)
Consideració a fons sobre els aspectes introductoris al Gènesi, l’Èxode, Levític, Nombres i Deuteronomi; així com l’examen detallat del seu contingut.

B.04 LLIBRES HISTÒRICS

(4 crèdits)
Consideració a fons sobre els aspectes introductoris a Josuè, Jutges, Rut, 1 i 2 Samuel, 1 i 2 de Reis, 1 i 2 de Cròniques, Esdres, Nehemies i Ester; així com l’examen detallat del seu contingut.

B.06 ELS PROFETES

(5 crèdits)
Consideració a fons sobre els aspectes introductoris als Profetes Majors i Menors; així com l’examen detallat del seu contingut.

B.07 ELS EVANGELIS

(4 crèdits)
Consideració a fons sobre els aspectes introductoris als Evangelis; així com l’examen detallat del seu contingut.

B.09 LES EPÍSTOLES ECLESIÀSTIQUES

(6 crèdits)
Consideració a fons sobre els aspectes introductoris a les epístoles als Romans, 1 i 2Corintis, Gàlates, Efesis, Filipencs, Colossencs, 1 i 2 Tessalonicencs; així com l’examen detallat del seu contingut.

B.15 HERMENÈUTICA II

(7 crèdits)
Estudi de les normes particulars que cal tenir en compte per interpretar les Escriptures: textus narratius, discursos, textos poètics, els Psalms, la Llei, els profetes, les paràboles, les estoles i l’apocalíptica.

Doctrina

D.02 BIBLIOLOGIA

(5 crèdits)
Estudi detallat sobre la doctrina de la Bíblia, incloent la revelació, la inspiració, la preservació i la il·luminació

D.03 TEOLOGIA PRÒPIA

(4 crèdits)
Estudi detallat de la doctrina de Déu Tri, identificant l’error de les diferents explicacions sorgides des de posicions filosòfiques i religioses.

D.04 CRISTOLOGIA

(5 crèdits)
Estudi detallat de la doctrina de Crist, en relació a la seva persona.

D.05 PNEUMATOLOGIA

(4 crèdits)
Estudi detallat de la doctrina de l’Esperit Sant, en relació a la seva persona i la seva obra.

Història

H.01 HISTÒRIA ECLESIÀSTICA I (I-IV)

(4 crèdits)
Aproximació als primers quatre segles de la història del cristianisme. Es destaca el desenvolupament de l’Església al llarg del període apostòlic, i les posteriors innovacions introduïdes.

H.03 HISTÒRIA ECLESIÀSTICA III (de 1500 a 1750)

(4 crèdits)
Estudi del període posterior a la Reforma fins a finals del segle XVIII.

Servei Cristià

S.02 SECTES “CRISTIANES”

(4 crèdits)
Consideració de les principals sectes del cristianisme, examinant les seves doctrines en relació amb la doctrina bíblica.

Pràcticum

P.04 PRÀCTIQUES II

(5 crèdits)
Pràctiques en col·laboració amb l’Església local, relacionades amb les assignatures del cicle secundari.

P.07 RECURSOS BÍBLIC II (informàtics)

(4 crèdits)
Coneixement d’alguns dels programes informàtics bíblics existents, per a posteriorment aprendre a utilitzar un d’ells.

ESTUDIS SUPERIORS

Bíblia

B.05 LLIBRES POÈTICS

(4 crèdits)
Consideració a fons sobre els aspectes introductoris a Job, els Psalms, Proverbis, Eclesiastès, Càntic dels Càntics i Lamentacions; així com l’examen detallat del seu contingut.

B.08 ELS FETS DELS APÒSTOLS

(4 crèdits)
Consideració a fons sobre els aspectes introductoris als Fets dels Apòstols; així com examen detallat del seu contingut.

B.10 L'APOCALIPSI

(3 crèdits)
Consideració a fons sobre els aspectes introductoris a l’Apocalipsi; així com l’examen detallat del seu contingut.

B.11 EL MÓN DE L'ANTIC TESTAMENT

(3 crèdits)
Introducció al context històric, social i cultural en què es van produir els fets registrats en l’Antic Testament.

B.12 EL PERÍODE INTERTESTAMENTAR

(3 crèdits)
Introducció al Període que abasta des del tancament del Cànon de l’Antic Testament fins la vinguda del Crist.

B.13 LA VIDA DIÀRIA EN ELS TEMPS BÍBLICS

(3 crèdits)
Consideració dels costums, ritus i creences que governaven la vida diària dels temps bíblics.

B.16 DISPENSACIONALISME

(4 crèdits)
Examen detallat del Dispensacionalisme com a sistema hermenèutic, i dels seus principis doctrinals.

B.19 GREC I (recursos)

(3 crèdits)
Coneixements bàsics de grec que permetin accedir a recursos bàsics.

B.20 GREC II

(6 crèdits)
Conèixer el grec a nivell d’escriptura, lectura i traducció amb ajudes.

B.21 HEBREU I (recursos)

(3 crèdits)
Coneixements bàsics d’hebreu que permetin accedir a recursos bàsics.

B.22 HEBREU II

(6 crèdits)
Conèixer l’hebreu a nivell d’escriptura, lectura i traducció amb ajudes.

B.23 CRÍTICA BÍBLICA

(6 crèdits)
Estudi sobre el text de la Bíblia, la seva transmissió i condicions, així com la data dels llibres, els seus autors, llocs i circumstàncies de la seva composició.

B.24 EXÈGESI I (NT)

(4 crèdits)
Anàlisi de certs passatges importants del Nou Testament a la llum dels mots originals grecs, per aprendre a esbrinar el sentit de declaracions i passatges individuals.

B.25 EXÈGESI II (AT)

(4 crèdits)
Anàlisi de certs passatges importants de l’Antic Testament a la llum dels mots originals grecs, per aprendre a esbrinar el sentit de declaracions i passatges individuals.

Doctrina

D.06 ANGEOLOGIA

(4 crèdits)
Estudi detallat sobre els éssers angèlics, abastant també als àngels que es van revelar contra Déu.

D.07 ANTROPOLOGIA

(4 crèdits)
Estudi detallat sobre l’origen, constitució i propòsits de l’ésser humà.

D.08 HAMARTIOLOGIA

(4 crèdits)
Estudi detallat de la doctrina del pecat i els seus efectes, especialment en l’ésser humà.

D.09 SOTERIOLOGIA

(4 crèdits)
Estudi detallat dels beneficis de l’obra de Crist, complementari al realitzat en Cristologia.

D.10 ECLESIOLOGIA

(5 crèdits)
Estudi detallat de la doctrina de l’Església, com una realitat espiritual i local.

D.11 ESCATOLOGIA

(5 crèdits)
Estudi detallat de la doctrina dels esdeveniments futurs descrits en les Sagrades Escriptures.

D.12 HISTÒRIA DEL DOGMA

(4 crèdits)
Estudi de com s’han anat formulant les doctrines bíbliques fonamentals, i dels diferents errors que han sorgit.

D.13 TEOLOGIA BÍBLICA

(8 crèdits)
Estudi que tracta sistemàticament amb el progrés històricament condicionat de l’autorevelació com està en la Bíblia.

D.14 CORRENTS TEOLÒGIQUES

(4 crèdits)
Examen de les principals corrents teològics, especialment la que hi ha actualment.

D.15 UNITAT CRISTIANA

(4 crèdits)
Consideració del que no és i no és la unitat cristiana, i com mantenir-la i restaurar-la.

Història

H.02 HISTÒRIA ECLESIÀSTICA II (IV-XVI)

(4 crèdits)
Estudi del període comprès entre el 313 fins a la Reforma. Es consideren especialment els moviments de retorn als principis de l’Església dels primers temps.

H.04 HISTÒRIA ECLESIÀSTICA IV (XIX-XXI)

(4 crèdits)
Estudi del període que abasta els segles XIX a l’actualitat de la història eclesiàstica, destacant els esdeveniments més importants esdevinguts als països hispans.

H.05 HISTÒRIA DE LES DENOMINACIONS

(4 crèdits)
Estudi descriptiu de les principals denominacions cristianes actuals i de les seves doctrines distintives.

H.06 PATRÍSTICA

(6 crèdits)
Consideració de les obres més representatives dels primers escrits cristians, els anomenats “Pares Apostòlics” i “Pares eclesiàstic

H.07 ARQUEOLOGIA

(3 crèdits)
Aproximació als descobriments arqueològics més importants relacionats amb els esdeveniments bíblics.

Servei Cristià

S.03 GRANS RELIGIONS

(4 crèdits)
Aproximació a les grans religions no cristianes, i la manera com se’ls pot presentar l’Evangeli als seus seguidors.

S.06 PSICOLOGIA EVOLUTIVA

(4 crèdits)
Estudi sobre les diferents etapes en el desenvolupament personal, aplicat a l’educació cristiana.

S.07 DIDÀCTICA

(4 crèdits)
Estudi de les tècniques i mètodes d’ensenyament, des d’una perspectiva bíblica.

S.08 PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

(4 crèdits)
Estudi pràctic de com planificar, desenvolupar i avaluar els continguts educatius bíblics a desenvolupar en l’Església.

S.09 HOMILÈTICA

(6 crèdits)
Ajudar a conèixer els requisits espirituals per predicar, i els aspectes pràctics que s’han de tenir presents per comunicar adequadament el missatge de la Paraula de Déu per a edificació, exhortació i consolació.

S.10 MÚSICA

(4 crèdits)
Principis bàsics que han de regir la música cristiana, i anàlisi crítica de l’anomenada “música cristiana contemporània”.

S.11 DIACONIA

(6 crèdits)
Consideració dels aspectes relacionats amb l’exercici del diaconat en l’església local, entès aquest com les qüestions temporals d’administració, economia i finances, ajuda fraterna, i atenció dels béns de l’església.

S.07 DIDÀCTICA

(4 crèdits)
Estudi dels processos i elements existents en l’ensenyament i l’aprenentatge, aplicat a l’ensenyament de les Escriptures a l’església.

S.08 PROGRAMACIÓ

(4 crèdits)
Tècniques de planificar.

S.12 PASTORAL

(4 crèdits)
Examen dels aspectes relacionats amb el ministeri pastoral a l’església local, com atenció espiritual als seus membres i guia de l’església.

S.13 ÈTICA

(4 crèdits)
Estudi de les indicacions bíbliques sobre el que és moralment correcte, i la seva implicacions pràctiques a nivell individual, eclesial i social.

S.14 MISSIONS

(4 crèdits)
Examen dels aspectes relacionats amb el ministeri d’extensió de l’Evangeli, per a l’establiment d’esglésies locals organitzades, i l’ajuda a les esglésies ja establertes.

Pràcticum

P.02 MÈTODES D'INVESTIGACIÓ

(6 crèdits)
Estudi pràctic de les etapes i models de recerca, així com dels diferents tipus d’investigació aplicats al camp de la Teologia.

P.05 PRÀCTIQUES III

(5 crèdits)
Pràctiques en col·laboració amb l’Església local, relacionades amb les assignatures del cicle superior.