Matrícula

Per poder matricular-se com estudiant de l’ECBT cal fer arribar a la Secretaria:

  1. Imprès de matriculació oficial omplert.
  2. Fotocòpia compulsada dels estudis previs.
  3. Dues fotografies, tamany carnet.
  4. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o del passaport.
  5. Carta de recomanació de la seva església local.
  6. Pagament de les taxes acadèmiques, un cop es comuniqui oficialment que la matrícula ha estat acceptada.