[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Categories d’alumnes – Escola Cristiana Bíblica de Teologia

Categories d’alumnes

Els estudiants poden ser de dues categories: regulars, aquells que segueixen un dels programes oficials; i lliures, aquells que es matriculen únicament d’alguna assignatura o d’un programa especial.

Els estudiant que no opten al títol de Diplomat o Llicenciat quedaran alliberats dels crèdits de síntesi finals.