[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Educació permanent – Escola Cristiana Bíblica de Teologia

Educació permanent

L’ECBT ofereix també la possibilitat de poder cursar assignatures concretes, i fins i tot establir certs itineraris adaptats, per donar resposta a necessitats particulars. També, en la mesura que sigui possible, s’oferiran cursos d’especialització i seminaris.