[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Convalidacions – Escola Cristiana Bíblica de Teologia

Convalidacions

Es considerarà cada cas concret, per veure si correspon els estudis realitzats en unes altres institucions cristianes bíbliques, tenint present la posició doctrinal i els continguts de les assignatures.